top of page

PROJEKT:

"RENOWACJA DREWNIANEGO KOŚCIOŁA"

Puszcza Mariańska, 26 czerwca 2018 r.

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Świętego Michała Archanioła

w Puszczy Mariańskiej

ul. St. Papczyńskiego 5

96-330 Puszcza Mariańska
 

 

                                                                                                 Zapytanie ofertowe nr 2/PMA/2018

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej zaprasza do składania ofert  na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w drewnianym kościele p.w. Św. Michała archanioła w Puszczy Mariańskiej.

Zadanie realizowane jest w projekcie pn. „RENOWACJA DREWNIANEGO KOŚCIOŁA P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ WYSTAWY STAŁEJ, JAKO WAŻNEGO OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTURY”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V RPOWM „Gospodarka przyjazna środowisku”. Działalnie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

 

 

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami).

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej

ul. St. Papczyńskiego 5

96-330 Puszcza Mariańska

REGON: 040029188

NIP 836152120

Telefon/faks: 468318139

e-mail: puszcza@marianie.pl

 •  

Osoba do kontaktu: Ks. Zbigniew Borkowski – Proboszcz

tel. 501 405 945

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w drewnianym, zabytkowym kościele p.w. Św. Michała archanioła w Puszczy Mariańskiej, zgodnie z dokumentacją monitoringu.

 2. Kategoria zamówienia: alarmy przeciwpożarowe

 3. Podkategoria zamówienia: alarmy antywłamaniowe, alarmy przeciwpożarowe, systemy wykrywania ognia.

 4. Miejsce realizacji zamówienia: Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

 5. Cel zamówienia: Przedmiot zamówienia ma w celu zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez realizację projektu pn. „RENOWACJA DREWNIANEGO KOŚCIOŁA P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ WYSTAWY STAŁEJ, JAKO WAŻNEGO OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTURY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V RPOWM „Gospodarka przyjazna środowisku”. Działalnie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

 6. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w drewnianym kościele p.w. Św. Michała archanioła w Puszczy Mariańskiej zgodnie z zakresem robót określonych
  w niniejszym zapytaniu oraz dokumentacji monitoringu, dostępnej u Zamawiającego.

 7. Kod CPV: 31625100-4 systemy wykrywania ognia, 31625200-5 systemy przeciwpożarowe, 31625300-6 alarmy antywłamaniowe.

 8. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 16 sierpnia 2018 r.

 9. Urządzenia użyte do wykonania prac muszą być zgodne między innymi z:

dokumentacją monitoringu, wytycznymi i normami dotyczącymi projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, ustawą Prawo budowlane, ustawą z dn. 24 sierpnia 1991
o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

 

 1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie wykonania systemu zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych obiektów, w tym obiektów zabytkowych. Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności środki techniczno-organizacyjne
i potencjał osobowy i finansowy.

 

 1. Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Ofertodawca wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu systemu zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych większego obiektu.

 

 1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Oferenci, którzy nie są powiązani
  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
  1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 3. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 4. Wszelkie zapytania dotyczące zamówienia należy kierować pisemnie – pocztą lub drogą mailową na adres puszcza@marianie.pl. Wyjaśnienia i odpowiedzi będą kierowane niezwłocznie, tą samą drogą, jaką Zamawiający otrzymał od Oferenta, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, na formularzu udostępnionym jako załącznik do zapytania ofertowego, w formie pisemnej lub elektronicznej.

 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

 4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz, przy czym podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
  Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

 5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane 
  i zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

 6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę podpisującą ofertę.

 7. Oferent zobowiązany jest załączyć do formularza ofertowego dodatkowe dokumenty którymi są co najmniej:
  • Wykaz prac potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia (zgodnie z wzorem - określonym w zał. 1 do Zapytania ofertowego).

• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, (zgodnie z wzorem określonym w zał. 2 do Zapytania ofertowego.

 1. Cena ofertowa – powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty. Cena powinna zawierać między innymi koszty działań związanych z wykonaniem zamówienia, w tym zapewnienie personelu Wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotu Zamówienia w zadeklarowanym terminie. Cenę należy podać
  w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

 2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
   

a) poprzez placówki Poczty Polskiej na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej, ul. St. Papczyńskiego 5,96-330 Puszcza Mariańska (liczy się data stempla pocztowego), w zamkniętej kopercie, która powinna być oznaczona pieczęcią Oferenta i adresem Zamawiającego oraz dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 2/PMA/2018”


 • b) osobiście w kancelarii parafialnej: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej, ul. St. Papczyńskiego 5,96-330 Puszcza Mariańska, w zamkniętej kopercie, która powinna być oznaczona pieczęcią Oferenta i adresem Zamawiającego oraz dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 2/PMA/2018”

c) drogą elektroniczną na adres: puszcza@marianie.pl(podpisany i zeskanowany formularz Oferty), z dopiskiem w tytule: „Zapytanie ofertowe nr 2/PMA/2018”.

 

W przypadku ofert złożonych droga elektroniczną, wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał Oferty wraz z załącznikami.

 

 1. Oferty można składać do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 17.00

 

 1. Komisyjna ocena ofert nastąpi przed upływem 14 dni od daty zakończenia składania ofert (z uwagi na możliwość wysyłki ofert w placówkach pocztowych)
  w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. SPOSÓB WYBORU OFERTY

 

Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością i zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności i przejrzystości.

 

Kryteria oceny

 1. Cena - 60% 

Cena to całkowita cena netto i brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania), ocena kryterium zgodnie z wzorem: 

cena oferty najkorzystniejszej 
---------------------------------------------- × 100 × 60 % 
cena oferowana 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

 1. Okres gwarancji - 20 % 
  punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane wg następujących przedziałów:
  • Do dwóch lat – 0 pkt.
  • Od dwóch do trzech lat – 5 pkt.
  • Powyżej trzech lat – 10 pkt.

  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów.

 2. Doświadczenie –  20 %

Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane następująco:

- potwierdzone doświadczenie w realizacji podobnych zamówieńza okres ostatnich 12 miesięcy – 10 pkt.

- potwierdzone doświadczenie w realizacji podobnych zamówieńza okres ostatnich 2 lat – 15 pkt.

- potwierdzone doświadczenie w realizacji podobnych zamówieńpowyżej 3lat – 20 pkt.

 

W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na remisowy wynik ich ceny, zamawiający przeprowadzi negocjacje z oferentami. 

W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zrezygnuje z jej realizacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.  W przypadku gdy cena wykonania zamówienia przekroczy budżet projektu wybór ofert zostanie unieważniony lub przeprowadzone będą dodatkowe nabory.

 

Ogłoszenie wyników postępowania: Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach. Zawiadomienie nastąpi
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ  WYMAGANYCH OD OFERENTA

 

 1. Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 2. Wykaz prac potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia (zgodnie ze wzorem - określonym w zał. 1 do Zapytania ofertowego).

 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, (zgodnie z wzorem określonym
  w zał. 2 do Zapytania ofertowego.

bottom of page